Enllaços d'interès

El Centre d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis, reglaments, ordenançes, pressupostos i convocatòries que publica l’Ajuntament de Les Cabanyes al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per al municipi.
 
Podeu consultar aquestes pàgines seguint el següents enllaços:
 

Normativa

Pressupostos i plantilles

Convocatòries en curs

Recomana el contingut

Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

1. Impost de Bens Inmobles.

2. Impost sobre vehicles de traccio mecànica.

3. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

4. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5. Taxa per expedició de documents administratius.


7. Taxa pel servei de clavegueram.

8. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

9. Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.

11. Contribucions especials.

12. Taxa per usos especials dels camins i vies rurals municipals

14. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.

15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

16. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

17. Taxa pel subministrament d’aigua.


18. Taxa per la prestació del servei d’inscripció i manteniment del registre de gossos


19. Impost sobre activitats econòmiques.


20. Taxa per la utilització del magatzem municipal com a dipòsit de bens de titularitat privada

22. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

23. Taxa per la utilització de la pista poliesportiva


24. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

25. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

26. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

27. Taxa per la utilització de les dependències dels equipaments municipals de destinació socio-cultural i lúdica.

28. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.


30. Preu públic per la prestació d’activitats

Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:49  |  04-02-20