Documents relacionats

Subvencions per la quota del servei de menjador

En que consisteix

Per acord del Ple de data 21 de febrer de 2018, van ser aprovades les Bases Reguladores Específiques per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, de subvencions individuals, per concurrència competitiva, del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats a l’escola “La Cabana”.

Aquestes Bases Reguladores Específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 d’abril de 2018.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2018 inclòs.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Qui el pot demanar?

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones que compleixin els requisits que tot seguit es detallen.
 
- Estar matriculat a l’escola “La Cabana” en qualsevol dels cursos d’educació infantil o d’educació primària durant el curs corresponent a la convocatòria.
- Cal estar empadronat a Les Cabanyes en tota la unitat familiar. En cas que el menor no estigui empadronat amb les persones que en tenen la custòdia legal, s’haurà de justificar documentalment.
- Fer ús del servei de menjador escolar amb caràcter habitual.
 
2. Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.

3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud.

Quan es dóna resposta?

La Junta de Govern emetrà la resolució de cadascuna de les sol·licituds en un termini màxim d’un mes des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà publicada al tauler d’anuncis de la corporació, i aquesta substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb l’article 44 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, LPAC, sens perjudici de la comunicació que es realitzarà als sol·licitants.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
 

Documentació a aportar

1- 
Model de sol·licitud subvenció menjador 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la petició, mitjançant el formulari de sol·licitud que presentaran a les oficines de l’Ajuntament.

S’omplirà un imprès per cadascun dels alumnes per qui es sol·liciti l’ajut.

El model normalitzat de sol·licitud estarà disponible en suport paper a les oficines de l’Ajuntament o en format word a la web de l’Ajuntament.

Per Internet:  

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la petició, telemàticament des de la web de l’ajuntament.

Continguts del web relacionats

Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:28  |  15-04-19