Sol.licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

En que consisteix

 És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Quan es pot sol·licitar?

 Es pot presentar en qualsevol moment.

Qui el pot demanar?

 La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua

Quan es dóna resposta?

 El termini per resoldre la petició d’informe urbanístic és d’un mes.
En els supòsits en què aquest s’ha d’emetre aquest informe, en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.

Cost de la tramitació

 El que estableixi l’ordenança fiscal.

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

 Documentació a aportar

1.Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
2.Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
3.Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.
4.En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.
5.En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Per Internet:  

 

Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:53  |  19-02-16
  • Recomana el contingut