Declaració responsable en matèria de salut alimentària

En que consisteix

 És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

 Durant tot l'any.

Qui el pot demanar?

 La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Quan es dóna resposta?

 No hi ha resolució.

Cost de la tramitació

 El que estableixi l’ordenança fiscal.

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

 Per mitjans electrònics o de manera presencial.Requisits previs

Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.


Documentació a aportar


Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.


Per Internet:  

 

Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:36  |  19-02-16
  • Recomana el contingut