Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis

En que consisteix

 És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

 Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia

Qui el pot demanar?

 La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua

Quan es dóna resposta?

 Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe.

Silenci administratiu

En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable

Cost de la tramitació

 La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

 Documentació a aportar

1. Sol•licitud d’acord amb el model normalitzat.

2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis

5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Per Internet:  

 

Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:42  |  23-11-15
  • Recomana el contingut