Llicència de gual i contragual

En que consisteix

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Quan es pot sol·licitar?

 Durant tot l'any.

Qui el pot demanar?

 Qualsevol persona.

Quan es dóna resposta?

 El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost de la tramitació

 Segons ordenances municipals.

Documentació a aportar

1- 
 
-Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500.

-Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.

-En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer.

-En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat.

-En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d'activitat.

-En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte.

-En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.  

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

 A les oficines municipals

Per Internet:  

 cal que empleneu la sol·licitud

Continguts del web relacionats

Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:40  |  30-09-15
  • Recomana el contingut